Shiatsu stretching: supine position.
Shiatsu stretching: supine position.